Regulamin

Regulamin XX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego
im. Georga Philippa Telemanna


1. Konkurs odbędzie się w dniach 24-26.06.2023 r. w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. nr 1 im. Henryka Wieniawskiego i Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza 61-736 Poznań, ul. Solna 12, tel.: +48 61 8522855. Kontakt z organizatorem: e-mail: stowarzyszenie@telemann.art.pl agencja@jarmolowicz.art.pl

2. Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna i Agencja Artystyczna Jarmołowicz. Partnerami Konkursu są: 
Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu i Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być skrzypkowie urodzeni po 31 grudnia 2004 r. (rocznik 2005 i młodsi).

4. Uczestników oceniać będzie jury wybrane przez organizatorów. Przewodniczącym XX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Georga Philippa Telemanna będzie prof. Michał Grabarczyk.

5. Konkurs przebiegać będzie w 2 etapach: 

  • Program I etapu obejmuje wykonanie jednej z 12 Fantazji na skrzypce solo Georga Philippa Telemanna i utworu dowolnego na skrzypce z fortepianem lub skrzypce solo. Czas wykonania programu I etapu nie powinien przekroczyć 20 minut.
  • Program II etapu obejmuje wykonanie I lub II i III części dowolnego koncertu skrzypcowego.

6. Program powinien być wykonany z pamięci. Zaleca się korzystanie z wydań źródłowych 12 Fantazji (np. Bärenreiter-Verlag, Kassel, 1955) oraz uwzględnienie przy doborze programu twórczości kompozytorów polskich.

7. Zasady punktacji i rozdziału nagród ustalają jurorzy w oparciu o odrębny regulamin. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

8. Uczestnicy wystąpią w kolejności alfabetycznej, począwszy od osoby wybranej w drodze losowania.

9. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie do 15 marca 2023 r.:

  1. karty zgłoszeniowej kandydata,
  2. dowodu wpłaty wpisowego,
  3. zdjęcia kandydata,
  4. podpisanego oświadczenia (skan dokumentu) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i prawach wynikających z RODO oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na użycie wizerunku oraz na przeniesienie autorskich praw majątkowych do artystycznego wykonania utworów. 

Karta zgłoszeniowa powinna być wypełniona czytelnie, bez skrótów oraz zawierać krótki życiorys artystyczny kandydata i opinię pedagoga. Dane kandydata na karcie zgłoszeniowej powinny być potwierdzone przez dyrektora szkoły.

10. Kartę zgłoszeniową kandydata, dowód wpłaty wpisowego, zdjęcie kandydata oraz podpisane oświadczenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres stowarzyszenie@telemann.art.pl 

11. Wpisowe Konkursu wynosi 200 zł. W razie rezygnacji kandydata nie podlega ono zwrotowi. Wpisowe nie obowiązuje uczniów POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego w Poznaniu i POSM II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu. Wpisowe należy wpłacić do 15 marca 2023 r. na konto Agencji Artystycznej Jarmołowicz Santander Bank Polska S.A. numer konta 76 1090 1362 0000 0000 3615 0229

12. Przesłanie przez kandydata zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

13. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników.

14. Uczestnik pokrywa koszty podróży i zakwaterowania.

15. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatora, ale mogą udostępnić kontakt z pianistami współpracującymi z Konkursem.

16. Do 15 kwietnia 2023 r. zostaną wysłane potwierdzenia uczestnictwa zawierające datę i godzinę występu, informacje dotyczące możliwości zakwaterowania i wyżywienia.

17. Wyznaczeni przez jury laureaci Konkursu zobowiązani są do wystąpienia na koncercie laureatów.

18. Organizatorzy planują rejestrację audiowizualną drugiego etapu Konkursu i koncertu laureatów.

19. Konkurs zakończy się koncertem laureatów i wręczeniem nagród. 

20. W przypadku braku możliwości zrealizowania konkursu w formie stacjonarnej, konkurs zostanie przeprowadzony na podstawie nadesłanych nagrań audio-video. Szczegóły dotyczące internetowej realizacji konkursu oraz wytyczne odnośnie danych technicznych nagrań podane zostaną po podjęciu decyzji o zmianie formuły konkursu. W takiej sytuacji może ulec zmianie również termin zakończenia jego realizacji.