Regulamin

Regulamin XVI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego
im. Georga Philippa Telemanna

 


1. Konkurs odbędzie się w dniach 30.03-01.04 2019 r. w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole
Muzycznej I st. nr 1 im. Henryka Wieniawskiego, 61-736 Poznań, ul. Solna 12, tel.: +48
61 8522855. Kontakt z organizatorem: e-mail: stowarzyszenie@telemann.art.pl
agencja@jarmolowicz.art.pl
2. Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa
Telemanna i Agencja Artystyczna Jarmołowicz. Partnerami Konkursu są: Poznańska
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu i
Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być skrzypkowie urodzeni po 31 grudnia 2000 r. (rocznik 2001 i
młodsi).
4. Uczestników oceniać będzie jury wybrane przez organizatorów. Przewodniczącym XVI
Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Georga Philippa Telemanna będzie prof. Michał
Grabarczyk.
5. Konkurs przebiegać będzie w 2 etapach:
Program I etapu obejmuje wykonanie jednej z 12 Fantazji na skrzypce solo Georga
Philippa Telemanna i utworu dowolnego na skrzypce z fortepianem lub skrzypce solo
(wyklucza się wykonanie utworu cyklicznego np. suity, sonaty czy koncertu lub jego
części). Czas wykonania programu I etapu nie powinien przekroczyć 20 minut.
Program II etapu obejmuje wykonanie I lub II i III części dowolnego koncertu
skrzypcowego.
6. Program powinien być wykonany z pamięci. Zaleca się korzystanie z wydań źródłowych 12
Fantazji (np. Bärenreiter-Verlag, Kassel, 1955) oraz uwzględnienie przy doborze programu
twórczości kompozytorów polskich.
7. Zasady punktacji i rozdziału nagród ustalają jurorzy w oparciu o odrębny regulamin. Decyzje jury
są ostateczne i nieodwołalne.
8. Uczestnicy wystąpią w kolejności alfabetycznej, począwszy od osoby wybranej w drodze
losowania.
9. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie do 15 grudnia 2018 r.:
a. karty zgłoszeniowej kandydata,
b. dowodu wpłaty wpisowego,
c. zdjęcia kandydata,
d. podpisanego oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i prawach
wynikających z RODO oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na użycie wizerunku oraz na
przeniesienie autorskich praw majątkowych do artystycznego wykonania utworów.
Karta zgłoszeniowa powinna być wypełniona czytelnie, bez skrótów oraz zawierać krótki życiorys
artystyczny kandydata i opinię pedagoga. Dane kandydata na karcie zgłoszeniowej powinny być
potwierdzone przez dyrektora szkoły.
10. Kartę zgłoszeniową kandydata, dowód wpłaty wpisowego, zdjęcie kandydata oraz podpisane
oświadczenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres stowarzyszenie@telemann.art.pl
11. Wpisowe Konkursu wynosi 150 zł. W razie rezygnacji kandydata nie podlega ono zwrotowi.
Wpisowe nie obowiązuje uczniów POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego w Poznaniu i POSM II st.
im. M. Karłowicza w Poznaniu. Wpisowe należy wpłacić do 15 grudnia 2018 r. na konto Agencji
Artystycznej Jarmołowicz Santander Bank Polska S.A. numer konta 76 1090 1362 0000 0000
3615 0229
12. Przesłanie przez kandydata zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników.
14. Uczestnik pokrywa koszty podróży i zakwaterowania.
15. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatora, ale mogą udostępnić kontakt z pianistami
współpracującymi z Konkursem.
16. Do 31 stycznia 2019 r. zostaną wysłane potwierdzenia uczestnictwa zawierające datę i godzinę
występu, informacje dotyczące możliwości zakwaterowania i wyżywienia.
17. Wyznaczeni przez jury laureaci Konkursu zobowiązani są do wystąpienia na koncercie laureatów.
18. Konkurs zakończy się koncertem laureatów i wręczeniem nagród.